Ima a kárpátaljaiakért

 · Védelmezd, Urunk, azokat a férfiakat, akiket katonának vittek. Te védd meg testük és lelkük épségét, és vezéreld haza őket a családjukhoz.

·  Azokért a családokért kérünk, akik a behívástól való félelemben élnek. Őrizd meg szívüket és értelmüket a Te békédben!

·  Kérünk, Urunk, a külföldre kényszerült kárpátaljai fiatalokért! Ne engedd, hogy elvesszenek a világban! Segíts nekik, hogy értelmes tevékenységre és közösségre találjanak – és add meg nekik is a békét!

·  A szétszakadt kárpátaljai családokért kérünk Téged, Urunk! A távolság ellenére is tartsd meg a házastársak egységét, és segítsd őket a mihamarabbi találkozás felé!

·  A Kárpátalján egyedül maradt idősekért kérünk Téged, Urunk! Te legyél társuk a magányban, és küldj hozzájuk jólelkű segítőket!

·  Kérünk a háborúban elhunytakért – vedd lelküket magadhoz, hogy a Te végtelen szeretetedben mindörökre a Te békédben örvendezzenek!

·  Segíts, Urunk, hogy a kárpátaljai nemzetiségek között megmaradjon a békesség.

·  Add, Uram, hogy a sötétségbe a Feltámadt Krisztus fényét vihessük, mindenhová, ahová küldesz minket! Segíts felismernünk ezeket a helyzeteket, és add meg az erőt és a bátorságot, a Te Szentlelkedet, hogy a Te képviseletedben cselekedjünk!

Szent József, a Szent Szűz jegyese

Szent József, légy házunk ura,
Kis családunk patrónusa!
Egyetértés, hű szeretet
Egyesítse szíveinket!
Az ég felé mutass utat,
Gyámolítsd az ellankadtat!
Küzdelmünkben légy segélyünk,
Erényekben példaképünk!
Átadjuk a ház kulcsait,
Oltalmazd és védd lakóit!
Zárd ki mindazt, ami káros,
Ami üdvünkre hátrányos!
Engedd be az Isten-áldást,
Minden jónak gyarapodást!
Ajánlj minket Jézusodnak
És szeplőtlen Szűz Arádnak,
Hogy családunk kisded háza
Názáretnek legyen mása!

Ámen

Jóságos Jézusom

Íme, jóságos Jézusom, térdre borulok szent színed előtt,
és lelkem egész buzgóságával kérlek és könyörgöm Hozzád;
öntsd szívembe a hit, a remény és a szeretet élő érzelmeit,
bűneim fölötti igaz bánatot és azok jóvátételéért elszánt erős akaratot.
Megilletődéssel és szívbéli fájdalommal veszem fontolóra öt szent sebedet
és elmélkedem fölöttük, szemen előtt tartva,
amit Dávid próféta megmondott rólad, jóságos Jézusom:
“Átlyuggatták kezemet és lábamat, és megszámlálták minden csontomat”.
Ámen

Nagyböjti péntekeken kereszt előtt.

Az Úrral való egység imája

Imádott Jézusom!

A mi lábunk együtt járjon.
A kezünk együtt gyűjtsön.
A szívünk együtt dobbanjon.
A bensőnk együtt érezzen.
Az elménk gondolata egy legyen.
A fülünk együtt figyeljen a csöndességre.
A mi szemünk egymásba nézzen és (tekintetünk) összeforrjon.
Az ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért.

Forrás: Szeretetláng

(Imprimatur Nro. 494-4/2009 Dr. Péter Card. Erdő Archiepiscopus Strigoniensis-Budapestinensis)

Szent István király imája

A mélységből kiáltok fel Hozzád! Hallgass meg, Uram!
Taníts meg, hogyan kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben,
s hogyan kell örülni a megérdemelt könnyekben!
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam,
és az alázatosság szüntelenségét okosan csillogtassam!
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni,
és hogyan kell a féktelen erővel szemben egyenesen állni!
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet,
és alázatosan megadjam magam a léleknek!
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek,
s hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek!
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak,
s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak!
Taníts meg lendülni, hogyha Rád találtam,
s hirtelen megállni, ha utat hibáztam!
Ne add meg mindig, amit nagyon kérek,
taníts bátor lenni, amikor nagyon félek!
Engedd a világot megvetve szeretni,
csak magadat ne hagyd soha elfeledni!
Ez a kiáltásom, s ez maradjon végleg,
s ha másképp szólnék, nagyon szépen kérlek,
ne neheztelj rám, míg elfordítod orcád,
hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád!

Ámen


Üzletemberek imája

Uram, adj éleslátást a dolgok észlelésére,
erőt azok megragadására és megtartására;
képességet és rátermettséget arra,
hogy ezekhez még mindig hozzá tudjak tanulni!
Adj tévedhetetlen ítéleteket a számba!
A helyes beszéd kegyelméért is esdeklek!
Döntsd el nálam mindig a kezdetet,
határozd meg előrehaladásom irányát,
és biztosítsd a vég sikeres és eredményes
kimenetelét!

Ámen

(Aquinói Szent Tamás)

Itt vagyunk, Szentlélek

Itt vagyunk, Szentlélek Úristen, jelen vagyunk mi bűnösök, akik a te nevedben rendkívüli alkalommal jöttünk össze.

Jöjj hozzánk, légy velünk, és töltsd el szívünket. Taníts meg minket arra, hogy mit tegyük, merre menjünk; mutasd meg nekünk, mit kell megvalósítanunk, hogy segítségeddel mindebben a tetszésedre lehessünk.

Te légy határozataink egyedüli szerzője és létrehozója; Te, akinek az Atyaistennel és a Fiúval együtt egyedül van dicsőséges neved.

Te, aki a teljes igazságot szereted, ne engedd, hogy az igazságot meghamisítsuk. A tudatlanság ne vigyen minket tévedésbe, se a hízelgés el ne térítsen, se hivatal vagy szerep vállalása tévútra ne vigyen. Inkább kapcsolj minket magadhoz hathatós kegyelmeddel, hogy benned egyek legyünk, és semmiben se térjünk el az igazságtól.

Minthogy a te nevedben jöttünk össze, így mindenben a jóságtól vezérelve kell gyakorolnunk az igazságot, hogy a mi véleményünk most se térjen el Tőled semmiben, és majd egykoron a jól végzett munkáért örök jutalomban részesülhessünk.

Amen.