Egy bíboros a „Demos II” álnevet használva munkatervet javasol a következő pápa számára

A CNA Katolikus Hírügynökségnél megjelent hír szerint egy anonimitásba burkolózó bíboros „Demos II” néven tett közzé egy írást az olasz „Bussola Quotidiana” (Napi iránytű) elnevezésű weboldalon, amelyben hét feladatot javasol Ferenc pápa majdani utódjának. A hat nyelven kiadott szöveg „A Vatikán holnapja” címet viseli.

A választott álnév magyarázatát az adja, hogy 2022 márciusában az azóta elhunyt George Pell ausztrál bíboros „Demos” néven egy (akkor még) névtelen kritikát tett közzé Ferenc pápa pápaságáról, „A Vatikán ma” címmel.

„Demos II” úgy látja, hogy a 2022-es írás óta az egyházi állapotok nem változtak lényegesen, javulni pedig végképp nem javultak. A jelenlegi pápaságnak vannak pozitív oldalai, mint például Ferenc pápa törődése a leggyengébbekkel és legszegényebbekkel, valamint a környezetvédelem megközelítése, de „hiányosságai ugyanilyen nyilvánvalóak”. Ezek közé tartozik „az autokratikus, olykor bosszúállónak tűnő kormányzási stílus; a jogi kérdések terén tapasztalható gondatlanság, a mégannyira tiszteletteljesen kifejezett nézeteltérésekkel szemben tanúsított intolerancia, és – ami a legsúlyosabb – a kétértelműség a hit és erkölcs kérdéseiben, ami zavart okoz a hívek körében”.

„Demos II” azt ajánlja, hogy vissza kell térni az alapvető igazságokhoz

A névtelen szerző arra szólítja fel a következő pápát, hogy törekedjen az alábbi igazságok tisztázására, amelyek szerinte sok keresztény lelkében elhomályosultak vagy elvesztek.

1) Senki sem üdvözül, csak Jézus Krisztus által, és kizárólag csakis Jézus Krisztus által, amint azt ő maga világossá tette.

2) Isten irgalmas, de egyben igazságos is, és minden emberi élettel bensőséges módon törődik. Megbocsát nekünk, de elszámoltathatónak is tart minket; Ő egyszerre Megváltó és Bíró.

3) Az ember Isten teremtménye, nem önmaga találmánya. Nem csak érzelmei és étvágya van, hanem értelemmel, szabad akarattal és örök sorssal rendelkező teremtmény.

4) Léteznek a világról és az emberi természetről bizonyos soha nem változó, objektív igazságok, és ezek az isteni kinyilatkoztatás és a józan ész gyakorlása révén megismerhetők.

5) Isten szava, amelyet a Szentírás rögzít, megbízható, és maradandó, állandó erővel bír.

6) A bűn valóságos, és hatása halálos.

7) Krisztus Egyházának egyszerre van felhatalmazása és kötelessége arra, hogy „tanítványokká tegyen minden népet”.

„Demos II” magyarázatokat is fűzött a következő pápára vonatkozó ajánlásokhoz

1) A pápai tekintélyről

„A pápa Péter utóda és az egyház egységének letéteményese, de nem változtathatja meg az egyház tanítását, nem találhatja ki és nem változtathatja meg önkényesen az egyházfegyelmet.”

„A pápa az Egyházat kollegiálisan kormányozza a helyi egyházmegyékben működő püspöktestvéreivel, folytonos kitartásban és hűségben Isten Igéjéhez és az Egyház tanításához. Az ezektől eltérő „új paradigmák” és „feltáratlan új utak” nem Istentől valók.”

2) Az egyház nem demokrácia

„Az Egyház nem autokrácia, de éppúgy nem is demokrácia – állítja „Demos II”. – Az Egyház Jézus Krisztusé. Ő Krisztus misztikus teste, amely sok tagból áll. Nincs hatalmunk arra, hogy tanításait átszabjuk azzal a céllal, hogy jobban illeszkedjenek a világhoz. A katolikus ‘sensus fidelium’ nem közvélemény-kutatások kérdése, és még csak nem is a megkeresztelt többség véleménye”.

3) A kétértelműség nem evangéliumi és nem is hívogató

„A kétértelműség nem evangéliumi és nem is befogadó, sokkal inkább kételyeket szül és megosztottsághoz vezet” – írja „Demos II”. A tanításbeli kérdések „kulcsfontosságúak a keresztény élet hiteles megéléséhez, mert az igazság alkalmazásával foglalkoznak, az igazság pedig megköveteli az egyértelműséget.”

„A házassággal és családdal foglalkozó római II. János Pál Intézet szétverése és új céljainak meghatározása, illetve a Veritatis Splendorhoz hasonló szövegek marginalizálása arra utal, hogy a könyörületesség és az érzelmesség kerekedett felül az ész, az igazságosság és az igazság rovására. Egy hitvalló közösség számára ez egészségtelen és mélységesen veszélyes” – mutat rá „Demos II”.

A II. János Pál Intézet új alapszabályán és tudományos programján 2019-ben eszközöltek egy sor változtatást, például megszüntették a fundamentális erkölcsteológiai tanszéket. A Veritatis Splendor (Az igazság ragyogása) kezdetű enciklikát 1993-ban adta ki Szent II. János Pál pápa, aki elmagyarázta, hogy vannak olyan cselekedetek, amelyek mindig „eredendően rosszak”. Ezt a tanítást azóta is többen cáfolni próbálták.

4) Kánonjog

„A jelenlegi pontifikátus ismertetőjegyei közé tartozik, hogy túlzottan támaszkodik a motu proprióra, mint a kormányzás eszközére. Jellemző továbbá a kánonjogi részletekkel szembeni általános gondatlanság és ellenérzés. A kánonjog és a megfelelő kánonjogi eljárás semmibe vétele ugyanúgy aláássa az Egyház küldetésének tisztaságába vetett bizalmat, mint a tanítás kétértelműsége – állapítja meg „Demos II”.

5) A test teológiája

Az állítólagos bíboros szerző hangsúlyozza, hogy az Egyházat „soha nem lehet rugalmas etikai rendszerré redukálni vagy szociológiai elemzés és átalakítás tárgyává tenni, hogy megfeleljen egy adott korszak ösztöneinek és étvágyának (és szexuális zavarainak). A jelenlegi pápaság egyik legfontosabb hibája, hogy visszalépést jelent a II. János Pál tanította „test teológiájától”, méghozzá éppen akkor, amikor egyre erősödnek az emberi természet és identitás elleni támadások, a transzneműségtől a transzhumanizmusig.

6) Pápai feladatok, utazás

„A Föld országaiban tett utazások jól szolgálták egy olyan pásztor céljait, mint II. János Pál pápa, éppen az ő egyedülálló személyes adottságai és az idők természete miatt – jegyzi meg „Demos II”. – De az idők és a körülmények megváltoztak. Most a Vatikánnak magának van sürgősen szüksége morális megújulásra, intézményeinek, eljárásainak és személyzetének megtisztítására, valamint pénzügyeinek alapos reformjára, hogy felkészülhessen egy nagyobb kihívást jelentő jövőre. Ezek a fontos dolgok bármely új pápától közvetlen figyelmet, jelenlétet és személyes elkötelezettséget igényelnek.”

7) A bíborosok kollégiuma

„A bíborosi kollégium azért létezik, hogy tanácsokat adjon a pápának, és halála után megválassza utódját. Ehhez a szolgálathoz tiszta jellemű, komoly teológiai képzettségű, érett vezetői tapasztalattal és személyes szentséggel rendelkező férfiakra van szükség, továbbá olyan pápára, aki hajlandó tanácsokat kérni és meghallgatni” – jelenti ki a névtelen szerző.

„A jelenlegi pápaság nagy hangsúlyt fektetett a kollégium diverzifikálására, de elmulasztotta rendszeres konzisztóriumokba összehívni a bíborosokat, ahol kialakulhatott volna a valódi kollegialitás és a testvérek közötti bizalom. Következésképpen a következő konklávé szavazó elektorai közül sokan nem is igazán ismerik egymást, és így manipulálhatóbbak lehetnek” – figyelmeztet az állítólagos bíboros.

Miért burkolózik névtelenségbe „Demos II”?

„A mai római környezet hangulatát érzékelve a válasz magától értetődő. A nyíltság nem szívesen látott dolog, és a következményei kellemetlenek lehetnek” – magyarázza a szerző.

„Demos II”rámutat, hogy a jelenlegi pápaság erősen függ a Jézus Társaságától, és valós problémát jelent a Hittani Dikasztérium prefektusának, Victor Manuel Fernández bíborosnak közelmúltbeli tevékenysége, valamint az a tény, hogy a Vatikánon belül kialakult a bizalmasoknak egy túlzott befolyással rendelkező kis csoportja, a szinodalitás decentralizációs igényei ellenére.

Forrás: Zarandok.Ma oldal
https://zarandok.ma/egy-biboros-a-demos-ii-alnevet-hasznalva-munkatervet-javasol-a-kovetkezo-papa-szamara/